Skip to content
Sök

Säkerhet genom bevakning

Säkerhet på gården
Pga upprepade inbrottsförsök samt skadegörelse så är lägergården bevakad med kameror.

 

Information gällande kamerabevakning på KFUM Solvik.
Nedan finns information kring kamerabevakning på lägergården KFUM Solvik.
Informationen är strukturerad efter Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) rubriksättningar och områden som IMY rekommenderar.
För mer information kring regelverk: https://www.imy.se
För frågor kring regelverk, kontakta IMY: imy@imy.se

IMY rekommenderar att man informerar dem som bevakas på två olika sätt, via två så kallade informationslager.
Det första ska ges på en varningsskylt med den viktigaste informationen om bevakningen.
Ett andra informationslager med all information kan ges på annat sätt.

  • Informationslager 1 (skylt)
  • Informationslager 2 (t ex information på webbsida)

Informationslager 1

Skyltar sitter på ett 20-tal platser runt om på KFUM Solvik.
Skylten skall enligt IMY innehålla ”den viktigaste informationen” enligt nedan.
Alla KFUM Solviks informationsskyltar gällande bevakning uppfyller detta.

Ändamålet med kamerabevakningen
Lägergården KFUM Solvik  är kamerabevakad att förebygga och förhindra skadegörelse, inbrott och sabotage samt utreda brott.

Personuppgiftsansvarig
Föreningen KFUM Solvik, 818001-5144

Sparande av material
Bevakningsmaterialet sparas i 90 dagar.

Var hittar man med information
Läs mer på www.kfumsolvik.se  eller kontakta oss via info@kfumsolvik.se

 

Informationslager 2 

 

1 – Rättslig grund som bevakningen stödjer sig på
KFUM Solvik har gjort en intresseavvägning.

 

2 – Dokumentation på varför vi har ett behov av att kamerabevaka samt hur vi har gjort bedömningen att KFUM Solviks behov väger tyngre än behovet för personer att inte behöva bli bevakade.
Behov: KFUM Solvik har utsatts för upprepade inbrottsförsök samt skadegörelse. Med detta som bakgrund så bevakas gården samt stranden. Då gården har besökts under dagtid av personer som har förberett brott så bevakas gården dygnet runt. En sådan händelse var i augusti 2023 som föranledde att polisen ryckte ut med tre bilar samt en hundpatrull. Kamerabevakningen spelade en avgörande roll vid ingripandet.
Bedömning: KFUM Solvik är inte en offentlig plats, men allmänhet har tillträde, t ex att passera över gården när vi inte har uthyrningar samt att utnyttja badplatsen i mån av plats. Det finns information om bevakning så att allmänhet kan välja om man vill gå in i området eller om man väljer att gå en annan väg. Allmänhet kan även välja att bada på annan badplats.

 

3 – Kommer inspelat material delas till någon, till exempel ett larmbolag eller liknande
Nej, men på anmodan så har t ex polisen fått ta del av inspelat material.

 

4 – Hur länge sparas inspelat bevakningsmaterial
Allt material sparas i 90 dagar. Anledning till att det sparas i 90 dagar är att gården inte är bemannad året om vilket innebär att en skadegörelse kanske upptäcks först efter en-två månader. I det läget behöver KFUM Solvik kunna gå tillbaka i materialet och analyser vad som har hänt.

 

5 – Vilka rättigheter de som filmas har i förhållande till KFUM Solvik

5.1 – Ta del av kamerabevakningsmaterialet
Du har rätt att få tillgång till inspelat bevakningsmaterial där du finns med på bild. Det kallas för rätt till tillgång till dina personuppgifter och kan till exempel ske genom en eller flera skärmutskrifter från bevakningsfilmen. Den som bevakar, dvs KFUM Solvik, ska inte behöva leta igenom inspelat material över en längre tidsperiod eftersom det i sig innebär integritetsrisker. Därför kan du som begär tillgång till bevakningsmaterialet behöva specificera datum och klockslag när du varit på den bevakade platsen, och identifiera dig. Du har inte rätt att få tillgång till bild på andra personer som finns med i materialet. Om fler än du finns med på bilden ska den som bevakar, dvs KFUM Solvik, anonymisera dessa personer, till exempel genom att maska eller blurra, innan KFUM Solvik lämnar ut bevakningsmaterialet till dig. Du har inte heller rätt att få tillgång till material som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, även om du förekommer på bild.

Läs här om rätten till tillgång och hur du utövar den:
https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/ta-del-av-dina-personuppgifter/

 

5.2 – Begära radering av kamerabevakningsmaterialet
Du har i vissa fall rätt att begära radering av bevakningsmaterial där du finns med på bild. Rätten att få bevakningsmaterialet raderat gäller om det inspelade bevakningsmaterialet inte längre är nödvändigt för de ändamål som bevakningen bedrivs för om bevakningsmaterialet har spelats in eller har behandlats på ett olagligt sätt om du har invänt mot bevakningen och det inte finns tvingande berättigade skäl som innebär att bevakningen måste fortsätta.

Läs här om rätten till radering och hur du utövar den:
https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/radering/

 

5.3 – Invända mot kamerabevakning
Enligt IMY får bevakningen endast ske om det finns tvingande berättigade skäl för den. Om sådana skäl saknas måste den som kamerabevakar sluta bevaka dig. Det innebär att den som bedriver kamerabevakningen skulle kunna fortsätta bevakningen men då maskera eller blurra dig eller så kan de behöva stänga av kamerorna när du är i det bevakade området.

Läs här hur du invänder mot kamerabevakning:
https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/att-gora-invandningar/

Notering: Hur kommer KFUM Solvik respondera vid ett invändande?
KFUM Solvik kommer vid invändningar väga våra behov av bevakning mot den enskildes rätt till integritet. Vi kommer även hänvisa till att KFUM Solvik inte är allmän plats och man som allmänhet träder in på KFUM Solvik med egen vilja. Det finns alternativa vägar man kan välja om man vill passera KFUM Solvik i öst-västligt riktning (eller tvärtom). Det finns alternativa badplatser inom några kilometers avstånd så det är helt frivilligt att vara på KFUM Solviks bevakade område.

 

5.4 – Hur kan jag anmäla olaglig kamerabevakning?
Innan du lämnar ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten bör du alltid försöka lösa problemen själv. Det kan du göra genom att kontakta den som bedriver kamerabevakningen, dvs KFUM Solvik, och berätta vad du tycker är fel. Förhoppningsvis kan den som kamerabevakar, dvs KFUM SOlvik, rätta till felen så att du känner dig nöjd. Om det inte sker kan du lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Läs här hur du klagar på otillåten kamerabevakning:
https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/anmal-olaglig-kamerabevakning/

 

6 – Vart vänder jag mig om jag har frågor?
Om du har frågor kring KFUM Solviks kamerabevakning, kontakta oss via info@kfumsolvik.se