Skip to content
Sök

Allmänna villkor

Allmänna villkor för bokning, såsom t ex lägerbokningar, klassresor, konferenser, gruppbokningar och övriga arrangemang

Dessa allmänna villkor gäller under förutsättning att de bilagts bekräftelsen av beställningen eller det på annat sätt överenskommits mellan parterna att dessa allmänna villkor ska gälla.

 

1 – Definitioner

En bokning är när lokaler tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring, t.ex. för lägerbokningar, klassresor, konferens eller vid gruppbeställning. Beställare är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för bokningen. Med leverantör avses föreningen KFUM Solvik, organisationsnummer 818000-1292. En boknings värde är avtalat pris för hela beställningen.

 

2 – Beställning

Beställning kan ske muntligt eller skriftligt. Leverantören ska bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt.

 

3 – Betalning dellikvid

En dellikvid på 50 procent av belopp avseende bokning av Storstuga/Torpet ska betalas i samband med beställningen. Dellikvid förfaller till betalning enligt fakturans förfallodatum. Betalas inte dellikvid i tid är beställningen inte bindande för leverantören. Dellikvid återbetalas inte vid avbeställning.

 

4 – Betalning slutlikvid

Betalning av slutlikvid ska ske enligt fakturans förfallodatum. Om betalningsfristen överskrids har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter. Ingen faktureringsavgift tillkommer. Påminnelsefaktura debiteras med 100 kronor. Beställaren är ansvarig för samtliga gäster enligt beställningen. Uteblir deltagare från närvaro och/eller beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset.

 

5 – Avbeställning

Avbeställning ska ske skriftligt. Vid avbeställning senare än 10 veckor före bokningens första dag ska beställaren ersätta leverantören med en procentsats av totala bokningsvärdet enligt nedan.
Vid avbeställning senare än:

  • 10 veckor före arrangemangets första dag skall beställaren ersätta leverantören 10 % av totala bokningsvärdet
  • 9 veckor före arrangemangets första dag skall beställaren ersätta leverantören 20 % av totala bokningsvärdet
  • 8 veckor före arrangemangets första dag skall beställaren ersätta leverantören 30 % av totala bokningsvärdet
  • 7 veckor före arrangemangets första dag skall beställaren ersätta leverantören 40 % av totala bokningsvärdet
  • 6 veckor före arrangemangets första dag skall beställaren ersätta leverantören 50 % av totala bokningsvärdet
  • 5 veckor före arrangemangets första dag skall beställaren ersätta leverantören 60 % av totala bokningsvärdet
  • 4 veckor före arrangemangets första dag skall beställaren ersätta leverantören 70 % av totala bokningsvärdet
  • 3 veckor före arrangemangets första dag skall beställaren ersätta leverantören 80 % av totala bokningsvärdet
  • 2 veckor före arrangemangets första dag skall beställaren ersätta leverantören 90 % av totala bokningsvärdet
  • 1 vecka före arrangemangets första dag skall beställaren ersätta leverantören 100 % av totala bokningsvärdet

 

6 – Reservation för prisändringar

a) Om leverantören vill reservera sig för prishöjningar ska leverantören tydligt ange detta i sin skriftliga bekräftelse av mottagandet av beställningen.
b) Leverantören ska omgående informera beställaren när pristillägg sker.

 

7 – Särskilda önskemål vid beställning

Har beställaren särskilt önskemål gällande t.ex specialkost, boende m.m. ska det framföras redan vid beställningstillfället.

 

8 – Vid ankomst

Anläggningen uthyres i befintligt skick, syna av lokalerna vid ankomst och anmäl omgående skador eller bristfällig städning
Nycklar till lokalerna utkvitteras vid ankomst. Borttappad nyckel debiteras med 1 000 kr.
Om du som beställare har klagomål skall dessa framföras till oss snarast möjligt.
Fel som uppstår under din vistelse skall anmälas omgående så att vi kan rätta till dem.

 

9 – Hyresobjekt

Anläggningen uthyres i befintligt skick.
Sänglinne ingår ej (kudde, täcke finns)
WIFI:  KFUM-2ghz alternativt KFUM-5ghz. Password: kfum1844  (obs, starta inte om utrustningen)
Diskmedel, diskborstar, kaffefilter, etc finns i Storstugan
Alla nycklar ni får går till toaletter och vägbom. Använd inte den väg som spärras med en kedja.
Nycklar till lokalerna utkvitteras vid ankomst. Borttappad nyckel debiteras med 1 000 kr.

 

10 – Ordningsregler

Vårda lokaler och anläggningen väl och följ de bestämmelser som gäller.
Det finns grannar runt om KFUM Solvik, lägergårdstystnad gäller från kl 23.00 på anläggningen.
KFUM Solvik är en lägergård för unga och det är därför inte tillåtet att medta och intaga alkohol.
Undantag kan ges efter skriftlig godkännande av leverantören, t ex öl/vin i samband med middag
Om ordningsreglerna inte efterlevs så kan leverantören ta ut en störningsavgift som motsvarar de kostnader vi pålagts och/eller avbryta bokningen med omedelbar verkan utan återbetalning

 

11 – Rökning

Rökning inne i KFUM Solvik lokaler är inte tillåten. Rökning vid entréer till lokaler och utrymmen som gäster/allmänheten har tillträde till är inte heller tillåten. Begreppet ”utrymme” som används i bestämmelsen är vidsträckt och används som en samlingsbeteckning för lokaler och andra inomhusutrymmen.

 

12 – Parkering

Parkering sker inne på området eller i vändplan med giltigt P-tillstånd (max 8 fordon).
Parkering i vändplan utan giltigt P-tillstånd kommer medföra kontrollavgift på 500 kr.

 

13 – Innan avfärd

Alla beställda lokaler skall sopas av innan avfärd, städmaterial finns på KFUM Solvik.
Vid kort bokning (en-två dagar) skall golv även våttorkas om de har blivit smutsiga (t ex vid regn).
Vid lång bokning (tre dagar eller längre) skall golv alltid våttorkas.
Städa noga under sängar, titta även under madrasser, töm soppåsar och sopsäckar, tack
Vik ihop täcke och lägg vid fotändan, placera kudden vid huvudändan.
Släck inomhusbelysning, lämna strömbrytare för utomhusbelysning påslagen.
Stora sopsäckar från storstuga samt små påsar från papperskorgar kastas i containern
Debitering 1500 kr/städtimme vid utebliven städning.

 

14 – Övriga avgifter

Utebliven städning, debitering 1 500 kr/städtimme
Borttappad nyckel, debitering 1 000 kr.

 

15 – Värdefull egendom

Vid stöld eller liknande är leverantören ersättningsskyldig endast om leverantören genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen.

 

16 – Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

 

17 – Ansvar för egendom/vållande av skada

Leverantören har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i leverantörens boendelokal eller samlingslokaler mm. Skulle det visa sig att leverantören eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar leverantören för den förkomna/skadade egendomen. Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar leverantören. Beställaren ansvarar för skador som uppstår på hyresobjekten genom att någon i hyressällskapet varit vårdslös. Beställaren ansvarar för att hyressällskapet och eventuella gäster följer anläggningens ordningsregler.

 

18 – Tvister

Tvister ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Tvist som inte kan lösa gemensamt skall hänskjutas till Eskilstuna Tingsrätt

 

Gäller fr.o.m. 2024-01-01